Tuesday, April 15, 2014

CONTOH PERLEMBAGAAN KELAB BOLA SEPAK

PERLEMBAGAAN KELAB BOLA SEPAK


1.         NAMA DAN ALAMAT

a.         Nama Kelab    :           KELAB BOLA SEPAK        
b.         Alamat             :        
    

                                             
2.         MATLAMAT

Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan pontensi secara seimbang dan menyeluruh dalam  aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

3.         TUJUAN

            Tujuan penubuhan KELAB BOLA SEPAK ialah  untuk mengadakan satu kumpulan pelajar yang mendapat didikan dan bimbingan tentang kepentingan seni budaya dan kepentingan riadah dalam kehidupan seharian mereka. Antara penekanan yang diberikan ialah seperti berikut :

3.1       Mempelajari asas permainan BOLA SEPAK.

3.2       Meningkatkan tahap penguasaan pelajar dalam permainan BOLA SEPAK.

3.3       Membudayakan sifat-sifat penyayang terhadap diri dengan berpersatuan.

3.4       Menjadikan permainan bola sepak satu alat untuk pergaulan antara pelajar. 

3.5       Menghargai budaya dan memupuk semangat  bertanggungjawab     

3.6       Menyumbang kepada kemajuan kebudayaan di sekolah terutamanya melalui  
     penyebaran maklumat dan pendidikan yang berkaitan.


4.         KEAHLIAN

4.1       Dibuka kepada semua pelajar sekolah ini.

4.2          Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang 
            disediakan

4.3          Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada
            perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi
            menjayakan tujuan kelab ini.


5.         GURU PENASIHAT

5.1       Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.

5.2          Guru Penasihat  mempunyai kuasa mutlak, merancang atau
membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu.

5.3          Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa
aktiviti dijalankan.


6.         AHLI JAWATANKUASA

6.1       Dilantik semasa Mesyuarat Agung.

6.2       Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa   manakala  
ahli   yang   tidak   dapat  hadir  tetapi menulis surat tunjuk sebab layak 
dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.

6.3       Pemilihan ahli jawatankuasa adalah secara undian.

6.4       Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat   tanpa 
            mengadakan mesyuarat.

6.5          Ahli Jawatankuasa  yang  hendak meletakkan jawatan hendaklah
menghantar surat  perletakan  jawatan kepada  Guru Penasihat.

6.6       Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:-

6.6.1    Pengerusi

6.6.2    Naib Pengerusi

6.6.3    Setiausaha

6.6.4    Penolong Setiausaha

6.6.5    Bendahari

6.6.6    Penolong Bendahari

6.6.7    Ahli Jawatankuasa (bilangan bergantung keperluan)

6.6.8    Pemeriksa Kira-Kira (2 orang)


7.         TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA
           
7.1       Pengerusi

7.1.1      Mempengerusikan  semua  mesyuarat  dan  bertanggungjawab
 atas kesempurnaan semua mesyuarat.

7.1.2      Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala
keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.

7.1.3      Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru
Penasihat dari masa ke semasa.

            7.2       Naib Pengerusi

7.2.1      Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawab yang diberi.
                        7.2.2    Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.

7.2.3   Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat
dari masa ke semasa.

            7.3       Setiausaha

                        7.3.1   Menguruskan hal-hal surat menyurat.

7.3.2      Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-
kegiatan.

                        7.3.3   Mencatat kehadiran ahli

7.3.4   Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.

7.3.5   Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat
           dari masa ke semasa.
     
7.4       Penolong Setiausaha
                             
7.4.1      Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan
tanggungjawabnya.
                             
7.4.2    Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.

7.4.3    Menjalankan  tugas-tugas  lain yang diarahkan oleh Guru  
                                    Penasihat dari masa ke semasa.

            7.5       Bendahari

7.5.1    Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Kelab/Persatuan

7.5.2      Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara 
kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.
                             
7.5.3      Menyediakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta
menandatanganinya.

7.5.4      Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam
mesyuarat ahli jawatankuasa.

7.5.5      Menyediakan Laporan Kewangan untuk diaudit dan dibentangkan
dalam Mesyuarat Agung.

7.5.6      Menjalankan  tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

            7.6       Penolong Bendahari
                                 
7.6.1    Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.

7.6.2    Menjalankan  tugas-tugas  lain  yang diarahkan oleh  Guru Penasihat dari masa ke semasa.

            7.7       Ahli Jawatankuasa

7.7.1      Membantu menjalankan tugas dalam segala  program  dan aktiviti
yang dilaksanakan.

7.7.2    Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.

7.7.2      Menjalankan  tugas-tugas lain yang  diarahkan  oleh  Guru
Penasihat dari masa ke semasa

            7.8       Pemeriksa Kira-Kira
                             
7.8.1      Memeriksa, menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan
tahunan dan bertangungjawab keatasnya.
                             
7.8.2    Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.

  
8.         KEWANGAN

8.1        Sumber utama kewangan persatuan/kelab adalah melalui derma yang
            diputuskan  semasa Mesyuarat Agung.

8.2        Persatuan/Kelab juga boleh memperoleh kewangan melalui projek-projek
atau aktiviti tertentu atau daripada agensi-agensi kerajaan terutama Jabatan Pengairan dan Saliran.

8.3        Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan
perbelanjaaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.

8.4        Semua pungutan/penyimpanan hendaklah dimasukkan ke dalam  
Akaun SUWA sekolah, sekiranya mendapat kebenaran Pengetua


9.         KEHADIRAN/PENYERTAAN

9.1         Ahli  persatuan/kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti  yang 
dijalankan oleh persatuan/kelab sepanjang tahun.

9.2         Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut 
dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.  Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian  kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.

 10.       AKTIVITI

10.1      Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau
mesyuarat ahli jawatankuasa.

10.2      Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan
diumumkan kepada pengetahuan ahli.


11.       PERATURAN-PERATURAN

11.1    Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.

11.2    Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.

11.3    Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.


12.       TINDAKAN DISIPLIN

12.1      Diambil  terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan/kelab  
dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.

12.2    Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut:

12.2.1  Amaran lisan

12.2.2  Amaran bertulis

12.2      Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh
membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan / kelab  secara  bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.


13.       PINDAAN PERLEMBAGAAN

13.1    Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga  ianya
dipinda.

13.2      Cadangan  pindaan  perlembagaan  boleh dibuat oleh ahli-ahli, Ahli   
Jawatankuasa, Guru   Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.

13.3      Satu  mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan  Ahli
Jawatankuasa  akan  membincangkan  cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.

13.4      Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disahkan
oleh Pengetua.

14.       PEMBUBARAN PERSATUAN
                     
14.1    Guru Besar diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati     
melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.

14.2    Segala hutang wajib dijelaskan. Baki kewangan diputuskan dalam
Mesyuarat Agung Tergempar.
                     

15.       HAL-HAL LAIN

15.1      Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang
dijalankan.

15.2      Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh
minat.


         ……………………….         ......................................        .....................................
       (                                   )      (                                       )     (                                      )
                    
       Setiausaha                                      Pengerusi                                    Guru PenasihatTarikh 

CONTOH MAJLIS PELANCARAN MINGGU ANTIDADAH

ATURCARA  MAJLIS PELANCARAN MINGGU ANTIDADAH
PERINGKAT SEKOLAH
16 MAC 2013-SABTU (4 JAMADILAWWAL 1434 H)
Tema Sambutan: 1 Malaysia Membanteras Dadah


7.40 pagi              Berkumpul di Dewa
8.00 pg                Ucapan alu-aluan dari Pengerusi  Majlis berkaitan Pelancaran Minggu Antidadah.
8.10 pg                Bacaan doa.
8.15 pg                Bacaan perutusan Pengarah Pelajaran Pahang Sempena Minggu Antidadah
                           (PK HEM)
8.30 pg                 Ucapan Tuan Guru Besar.
8.40 pg                 Nyanyian lagu “Dadah Durjana “.
8.45 pg                 Ceramah dari Pegawai  AADK 
                            Kuiz.
9.45 pg                 Pameran Sempena Minggu Antidadah
10.30 pg               Rehat

11.00 pg               Pertandingan  Mewarna PRA, Tahap 1 dan Melukis Poster Tahap 2.
12.00 pg               Acara menandatangani kain rentang “ 1 Malaysia Membanteras Dadah”.
1.40 pg                  Bersurai.

               
                               

                               
ATURCARA  MAJLIS PENUTUPAN  MINGGU ANTIDADAH
PERINGKAT SEKOLAH
22 MAC 2013-JUMAAT (10 Jamadilawwal 1434H)
Tema Sambutan: 1 Malaysia Membanteras Dadah


7.40 pagi              Bacaan Yaasin.
8.00 pg                  Ucapan alu-aluan dari Pengerusi  Majlis berkaitan Penutupan  Minggu Antidadah.
8.10 pg                  Bacaan doa.
8.15 pg                  Pertandingan Mendeklamasi  Sajak.
10.10 pg               Rehat.  

10.40 pg               Nyanyian lagu” Dadah Durjana”.
10.50 pg               Persembahan murid – Lakonan.
11.20 pg               Laungan –Kami Benci Dadah
11.30 pg               Ucapan Penutupan oleh Tuan Guru Besar.
11.45 pg               Penyampaian hadiah.
12.10 tgh              Bersurai.
                                               

SAMBUTAN MINGGU ANTIDADAH PERINGKAT SEKOLAH
16 MAC 2013 –22 MAC 2013
TEMA SAMBUTAN : 1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH
ANJURAN BERSAMA UNIT PPDa DAN  KESIHATAN

AHLI JAWATANKUASA PROGRAM:
Sambutan:

Persiapan Tempat/Siaraya:

Buku Program:

Backdrop:

Bacaan Doa:


Pengacara Majlis:

Persembahan:

Kawalan Murid:

Jamuan:

Hadiah dan Cenderahati:

Pertandingan Mewarna dan Melukis Poster:

Pertandingan Deklamasi Sajak:

Kain Rentang:


Jurufoto:


PERBELANJAAN SAMBUTAN MINGGU ANTIDADAH PERINGKAT SEKOLAH
Bahagian A:
1.Kain rentang                                                                        =RM11.40
Bahagian B:
2.Hadiah Pertandingan Mendeklamasi Sajak            :
a.Tempat Pertama:                                                     2 x RM5 = RM10
b.Tempat Kedua :                                                        2 x RM4=  RM8
c.Tempat Ketiga:                                                         2 x RM3 = RM6
d.Saguhati:                                                                  6 x RM2 = RM12
Jumlah:                                                                       RM36.00
Bahagian C:
3.Hadiah Pertandingan Mewarna dan Melukis Poster:
a.Tempat Pertama:                                                     7 x 4 =RM28
b.Tempat Kedua:                                                         7x3=RM21
c.Tempat Ketiga:                                                         7x2=RM14
Riben:                                                                                   RM4
Jumlah:                                                                       RM67.00
Bahagian D:
4.Cenderahati Penceramah:                                       RM15 x 3=RM45.60
5.Bakul dan plastik pembalut:                                    RM20.00
Jumlah:                                                                       RM65.00
Bahagian E:
6.Jamuan :                                                                   4 x RM5 = RM20.00
Jumlah A,B,C,D,E =                                                     RM200.00