Wednesday, November 22, 2017

TUNTUTAN ELAUN PERTUKARAN KELUAR STESEN

TUNTUTAN ELAUN PERTUKARAN KELUAR STESEN 

Friday, November 10, 2017

contoh penghargaan folio

PENGHARGAAN
Syukur saya kepada Tuhan kerana telah mengurniakan saya kekuatan dan buah fikiran untuk menyiapkan tugasan ini yang bertajuk  ..............................
Ucapan terima kasih yang tidak terhingga guru besar dan guru-guru Sk..........................., di atas kerjasama dan keizinan yang diberikan kepada saya semasa menjalankan program di......................... 
Akhir sekali tidak lupa ucapan terima kasih saya kepada penyelia projek iaitu .........................................di atas segala bantuan yang beliau berikan dalam membimbing, menunjuk ajar, memberi dorongan dan cadangan dalam proses menyediakan kertas projek ini.  Terima kasih pensyarah-pensyarah yang telah mendidik dan mencurahkan ilmu pengetahuan sepanjang pengkaji menuntut ilmu di ................................................  
Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada keluarga tersayang di atas pengorbanan mereka dan juga terima kasih buat rakan-rakan seperjuangan, yang banyak memberi inspirasi dan dorongan semasa menyediakan laporan ini.


contoh penghargaan folio contoh penghargaan folio contoh penghargaan folio

senarai semak sebelum cuti sekolah

Senarai semak sebelum cuti sekolah link 1
Senarai semak sebelum cuti sekolah link 2
Atau lihat sini carian  senarai semak sebelum cuti sekolah

ADUAN KEROSAKAN PERALATAN ICT SEKOLAH

ADUAN KEROSAKAN PERALATAN ICT SEKOLAH 
http://sts.moe.edu.my/  

Kew pa 2 9 14
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...